Camera nhiệt Testo 882

Camera nhiệt Testo 882

Độ nhạy nhiệt nhỏ hơn 50 mK, công nghệ SuperResolution 640 x 480 pixels

Camera nhiệt Testo 885

Camera nhiệt Testo 885

Độ nhạy nhiệt nhỏ hơn 30 mK, có độ phân giải 320 x 240 pixels, với tùy chọn công nghệ siêu phân giải tăng cường lên đến 640 x 480 pixels
Camera nhiệt Testo 890-2

Camera nhiệt Testo 890-2

Độ nhạy nhiệt nhỏ hơn 40 mK, có độ phân giải lên đến 640 x 480 pixels, với tùy chọn công nghệ siêu phân giải tăng cường lên đến 1280 x 960 pixels