Tư vấn xây dựng phân cấp mã hệ thống - thiết bị

“Đăng ký tài sản (Asset Register) là nguồn dữ liệu tài sản, cung cấp một cấu trúc dữ liệu lịch sử được lưu trữ.”
Đăng ký tài sản của nhà máy tạo thành một nền tảng cho công tác quản lý tài sản và chiến lược bảo trì. Việc đăng ký tài sản cần phải chuẩn xác và tích hợp giữa hệ thống quản lý tài sản và tài chính của doánh nghiệp.  Đúng vậy, dữ liệu tài sản tin cậy cho phép tạo nên những quyết định hiệu quả trong việc quản lý tài sản, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp có những cấu trúc dữ liệu tài sản phức tạp, không thực tế sẽ gây nên hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản không chuẩn xác. Khi một trong những dữ liệu tài sản được thu thập và công tác đăng ký tài sản được tạo nên, nhà quản lý phải đối diện với một thách thức không nhỏ. Đó là việc giữ cho công tác này này luôn luôn được cập nhật và phát triển. Chúng ta sẽ khó lòng tạo nên một chương trình đăng ký tài sản thành công nếu chúng ta không sử dụng những công cụ chính xác và quy trình có cấu trúc.
Theo tiêu chuẩn ISO 55000, doanh nghiệp nên tìm những thông tin cần thiết liên quan đến tài sản và xem xét những yếu tố kỹ thuật, vật lý của tài sản. Dữ liệu tàu sản có thể bao gồm miêu tả tài sản, vị trí, thuộc tính (hình dáng, cấu tạo, hình mẫu, năng suất…), thông số kỹ thuật, nhà sản xuất, danh sách thành phần, bản vẽ, thông tin bảo hành, tác vụ bảo trì.
Tiêu chuẩn về quản lý thông tin tài sản (Asset Management Landscape – Subject 23) quy định rằng doanh nghiệp nên định nghĩa một cấu trúc phù hợp và biểu mẫu cho việc thu thập, lưu trữ các thông tin tài sản và cho việc báo cáo một cách chính xác, hiệu quả. Nó bao hàm những phương pháp định nghĩa và xây dựng biểu mẫu phổ biến như sự phân cấp tài sản, thuộc tính tài sản, vị trí địa lý của tài sản và phân loại cho việc đánh giá tình trạng của tài sản.
Đăng ký tài sản là nguồn dữ liệu tài sản, cung cấp một cấu trúc dữ liệu lịch sử được lưu trữ. Dữ liệu lịch sử cung cấp cho chúng ta bảng thu thập thông tin từ quá khứ đến hiện tại liên quan đến tài sản như bào trì, sự thay đổi, nâng cấp, sự cố, thay thế, cũng như những thông tin về hiệu quả hoạt động. Những thông tin này bao gồm sự sử dụng tài sản, lý tưởng nhất là một tổ chức Đăng ký tài sản nên được tích hợp đầy đủ vào hệ thống quản lý tài sản và tài chính của nó. Điều này đảm bảo rằng sự quản lý tài sản được cập nhật trên cơ sở thời gian thực và tính toàn vẹn dữ liệu được duy trì giữa công tác đăng ký tài sản và các hệ thống khác.
Để biết thêm thông tin về chương trình Quản lý tài sản và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các chương trình quản lý tài sản nói chung và đăng ký tài sản nói riêng. Đăng ký tài sản là một bước quan trọng và là nền tảng mang lại thành công trong quản lý bảo trì và bảo trì theo tin cậy (RCM).