Phong điện cục bộ cho Máy phát điện

Nguyên lý, đặc tính và phương pháp phát hiện PD
A. Lý thuyết PD cơ bản

1. Thiết kế cuộn dây stator
2. Loại cách điện
3. Các dạng hư hỏng
4. Phóng điện
B. Phương pháp phát hiện PD
1. Cảm biến PD
2. Hộp đấu nối cảm biến
3. Phân loại nhiễu
4. Các dạng dữ liệu
C. Đặc tính của PD
1. Dạng xung PD điển hình
2. Dạng xung PD không điển hình
3. Ảnh hưởng của môi trường và tình trạng vận hành
4. Sự tương quan của PD và các dạng hư hỏng

Phân tích dữ liệu PD sử dụng PDView3
Giới thiệu
A. Hướng dẫn sử dụng PDView 3

1. So sánh PDView
2. Chức năng tổng quan
3. Cấp độ người dùng
4. Chế độ sử dụng đơn giản
5. Chế độ sử dụng tiêu chuẩn
6. Chế độ sử dụng nâng cao
7. Các tính năng chính
B. Khả năng đánh giá PD
1. Phân tích xu hướng
2. So sánh các máy tương tự
3. Các đặc điểm PD
4. Dạng xung PD điển hình
5. Dạng xung PD không điển hình
6. Các dạng hư hỏng
7. Nhiễu
8. Dữ liệu thô